Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geachte leden, vrienden en donateurs,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 11-02-2020 om 20.00 uur in buurthuis Varssel, Zelledijk 22 te Varssel.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken in verband met de algemene ledenvergadering.
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2019 (bijgevoegd).
 4. Jaarverslag 2019.(bijgevoegd)
 5. Bevindingen kascommissie en financieel jaarverslag.
 6. Décharge van de kascommissie en de benoeming nieuwe leden kascommissie.
 7. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2019.
 8. Vaststelling van de contributie, jeugdcontributie en donateurbijdrage.
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar : Monique Rotman en Frank Schiphorst.
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar : Jebbo Haverkamp en Remco Krouwel.
  Het bestuur stelt voor om Wim Oonk te benoemen als bestuurslid.
  Namen van tegen kandidaten, gesteund door 10 of meer leden/vrienden kunnen tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, volgens artikel 10 lid 2 van de statuten.
 10. Wat kunt u betekenen voor “In Stap en Draf”.
 11. Pauze.
 12. Sponsoring.
 13. Bespreking jaarprogramma 2020.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting van de vergadering.

We hopen u allen te ontmoeten op 11 februari ( bij verhindering graag een berichtje).

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van “In Stap en Draf”